Učí ve Vaší škole také podle programu Začít spolu?

V anglickém originále zní název tohoto programu: „Step by step“, Pokud bychom tedy chtěla název překládat doslovně, jednalo by se o program „Krok za krokem.“ V našem prostředí se ale tento program realizuje pod jiným názvem, a to „Začít spolu“.
děti a učení

Výuka probíhá po jednotlivých tématech (například: lidské tělo, Přemyslovci). Tato témata jsou rozpuštěna do hodin formou pracovních listů. To znamená, že dané téma by se mělo nějakým způsobem objevit jak v českém jazyce, matematice tak také v přírodovědě či vlastivědě. Pro lepší představu, pokud budou tématem Velikonoce, v ČJ budou děti číst článek týkající se Velikonoc a následně budou s textem pracovat, mohou například vyhledávat dané slovní druhy, doplňovat chybějící písmena, určovat pády, atd. V matematice mohou řešit slovní úlohy typu, kdo vykoleduje víc vajec či kolik budou maminku stát suroviny na mazanec.

Co jsou to centra aktivit?

Každý den jsou děti rozděleny do kooperativních skupin, tzv. center aktivit. Většinou se jedná o dvouhodinový blok, který zahrnuje zaprvé práci ve skupině a dále pak její následné hodnocení, jak učitelkou, tak samotnými žáky. Třída bývá uspořádána tak, aby v každém rohu bylo jedno centrum aktivit, které představuje jeden z klasických předmětů (ČJ, M, VV, Prvouka). Vždy dva stoly jsou sraženy k sobě, aby děti mohly pracovat pospolu. Toto uspořádání se většinou nemění ani v jiných hodinách, neboť i další výuka neprobíhá zcela tradičně. Ve třídě panuje značný pracovní ruch a děti často lavice opouští a pracují třeba na koberci.
učení hrou

Jaké další aktivity nabízí program Začít spolu?

Projekt Začít spolu počítá především s učením v souvislostech prostřednictvím tematických projektů. Děti se učí spolupracovat, hledat společné řešení problému. Velký důraz je také kladen na sebehodnocení a schopnost naplánovat si práci tak, abych ji byl schopný v daném termínu odevzdat. Dochází k průběžnému rozvoji všech klíčových kompetencí. Děti se učí kritickému myšlení a komunikaci. Projektové vyučování bývá pro žáky většinou silně motivující a do školy se těší.