Psychologie je empirická – přírodně společenská věda o člověku

Dvě základní dimenze této vědy je chování a prožívání.
 

Chování
Soubor vnějších projevů, které jsou zpracováním a vyjádřením vnitřní situace člověka.
Zahrnuje všechny činnosti, pohyby, úkony, jednání, reakce, řeč, výrazy apod.
Expresivní chování – bezprostředně vyjadřuje prožívání jedince – skutečné smýšlení a pocity
Adaptivní chování – účelné přizpůsobení dané situaci – předstírání, zastírání, stylizace

Prožívání
Souhrnný název pro všechny vnitřní subjekty, procesy a stavy což jsou například
vjemy, představy, emoce, vybavování z paměti, které tvoří celek
Člověk si psychické procesy a stavy uvědomuje jen do určité míry

duševní zdraví

Tato věda je interdisciplinární, to znamená, že souvisí s několika dalšími obory podobně, jako všechny vědy.
o   přírodní vědy-biologie, anatomie
o   humanitní vědy-filozofie, etnografie, sociologie
o   školství, zdravotnictví, ekonomika, politologie
o   původně součástí filozofie

zánět mozku

Úkol: zkoumat zákonitosti a mechanismy vzniku, utváření a průběhu lidského prožívání a chování
Předmět: prožívání a chování, které jsou východiskem k poznání osobnosti člověka.
Tak základy bychom měli, podíváme se na disciplíny, které zde můžeme najít. Dělíme je na aplikované, obecné a někdy se setkáváme i s dělením na specializované.
Základní vědy
Obecná
základní teoretické otázky
·         celkový obraz o člověku
·         poznávací procesy, motivy, zájmy postoje atd.
·         Souvislost s dějinami a metodologií
 osobnosti
·         struktura a vývoj osobnosti
·         odlišnosti mezi lidmi
Vývojová
otázky pojetí psychického vývoje člověka
Sociální mezilidské vztahy, sociální skupin, socializace
Psychopatologie
·         psychické poruchy
Aplikované vědy
Pedagogická
rozvoj člověka, vyučování
Klinická diagnostika duševních nemocí a léčba
Poradenská
Soudní (forenzní)
·         studium zločinnosti
·         psychologie trestných činů
Specializované vědy
zdraví
 práce
reklamy
sportu
Poslední dělení, které patří do úplných znalostech této vědy je, že se dělí na laickou a odbornou. Laickým psychologem je vlastně každý z nás, protože musí do jisté míry chápat sebe a své okolí, ale tu odbornou zvládají jen absolventi vysokých škol.